Home

Översyn av socialtjänstlagen

Lag om vård av missbrukare i vissa fall - Wikipedi

Utredningen - Utredningen Framtidens Socialtjäns

Demensförbundet ger dig nyheter om demenshjälpmedel för dementa, bromsmediciner mot demens och annan demens medicin. Läs mer på vår hemsida. Välkommen Förord Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att årligen lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg Riktlinjer och Rekommendationer - vid demenssjukdom. Avsnittet Riktlinjer och Rekommendationer är indelat i tre områden: utredning, uppföljning och vård. I Ungas beställning till samhället pekar ungdomarna på vikten av att få en grundläggande kunskap om vad psykisk ohälsa är och hur den kan motverkas

Utredningar Statens offentliga utredninga

  1. Här finns information om Avesta kommuns service och verksamheter. Till exempel utbildning, omsorg, kultur, fritid, trafik, samhällsplanering, näringsliv och politik
  2. 2 § Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen
  3. Kristdemokraterna arbetar för ett samhälle där alla tar ansvar och bryr sig om varandra. Våra mest prioriterade områden är barn och ungas uppväxtvillkor.
  4. FoU Välfärd är en intresseförening för FoU-miljöer inom välfärdsområdet - socialtjänst (individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldreomsorg.
  5. Sekretesslag (1980:100)1 kap. 1 §Denna lag innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar
  6. Förord Sedan början av 2000-talet har Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att årligen lämna lägesrapporter för olika områden inom vård och omsorg

2 § Har i lag eller i författning som beslutats av regeringen meddelats bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen

populär: