Home

Häkteslagen lagen

2 § Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård av den som är intagen finns i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Om en intagen har förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård, gäller denna lag endast i fråga om restriktioner enligt 6 kap Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §, intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen om rättspsykiatrisk vård Häkteslagen 1kap +4 kap. Första stycket 1 gäller inte den som är gripen enligt 35 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 3 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om föreslagna nya häkteslagen skulle gälla även häktade när de vistas på e Den i lagen om rättspsykiatrisk undersökning befintliga upplysningen (8 § tredje stycket) om att det för behandlingen av den som är häktad och genomgår rättspsykiatrisk undersökning finns bestämmelser i häkteslagen och i lagen om rättspsykiatrisk vård behöver inte därmed ändras

Häkteslag (2010:611) Svensk författningssamling - Riksdage

Häktesförordning (2010:2011) Lagen

 1. Vilken § i PL är detta? Kan det av särskilda skäl anses finnas en risk att något brott, som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom, kommer att förövas på en viss plats, får en polisman i syfte att avvärja brottet eller bereda skydd mot detta, i anslutning till denna plats
 2. Chefsöverläkaren får återkalla ett tillstånd som avses i första stycket om förhållandena kräver det. 8 § För en patient som är frihetsberövad i annan ordning gäller beträffande permission och frigång bestämmelserna i fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611) eller lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård
 3. §10 a ger oss rätten att vid avlägsnande och omhändertagande använda handfängsel, men de mer detaljerade bestämmelserna finns i Lag (1976:371) om häktade och anhållna. Från 1/4 -11 ersätts den lagen av Häkteslagen, med i princip samma ordalydelse
 4. Det har kommit till uttryck genom att det krvs synnerliga skl fr att hkta en person som r under 18 r (se 23 lagen [1964:167] med srskilda bestmmelser om unga lagvertrdare). Sverige har vidare ftt upprepad svl internationell som nationell kritik av bl.a. FN, Europardet och Barnombudsmannen fr att frihetsbervande barn isoleras i hkten (se t.ex

i föreskrifterna har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen och för-ordningen, om inte annat anges. Föreskrifterna gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen samt, i fråga om bidrag enligt 6 kap., en intagen som förts över till en sådan sjukvårdsin View Zalli Bagge's profile on LinkedIn, the world's largest professional community. Zalli has 3 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Zalli's. En person som varit underkastad långvarig tvångsvård enligt äldre omsorgslagstiftning och fortsättningsvis genomgick rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning har ansetts berättigad att få insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att förberedelser skulle kunna vidtas för. Enligt 49 kap. 5 6 st. får tingsrättens beslut om generellt tillstånd till restriktioner överklagas särskilt till hovrätten Den nya häkteslagen Den nuvarande lagen (1976:371) om behandlingen av häktade, anhållna m.fl.(behandlingslagen) har ändrats ett antal gånger och framstår både språkligt och strukturellt som svårtillgänglig. I lagen står också vilka skyldigheter Kriminalvården har för att trygga klienternas rättssäkerhet. Här listas de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för Kriminalvården. Översättningar av förvaltningslagen, fängelselagen, häkteslagen och de europeiska fängelsereglerna finns under respektive svenskt dokument

melser i häkteslagen (2010:611) som handlar om rättigheter för intagna och myndighetsbefogenheter för upprätthållande av ordning och säkerhet blir tillämpliga på undersökningsenheterna. Det handlar närmare om att myndigheten vid behov på ett proportionerligt sätt ska kunna besluta o National transposition measures communicated by the Member States concerning: Richtlijn 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en. Sverige har sedan en tid tillbaka som bekant en tillfällig lagstiftning som bland annat kraftigt begränsar barns möjlighet att få permanenta uppehållstillstånd. Men den lagen aviserades just som en tillfällig tidsbegränsad lag i syfte att få fler länder i EU att bättre dela på ansvaret för den svåra flyktingsituationen Nja, nu vet jag inte var du vill komma eller om du har feltolkat någonting. I de båda lagarna finns uppräknat vad olika personer i sin tjänst får göra. Det handlar om många yrkesgrupper, du har ex häkteslagen och sjukvårdslagen som även de ger vissa yrkesgrupper rätt till våldsanvändning MINISTERE DE L'INTERIEUR - 2 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, par. 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès.

Okunskap om lagen ursäktar inte, brukar man säga. Okunskap om psykologi ursäktar inte heller när det gäller de här frågorna. Därför är det med glädje man ser att bl a Human Rights Watch häromdagen gick ut och krävde ett totalförbud mot isolering av barn under 18 år i USA. 2010 års häkteslag och skärpningen av regeringsforme Jag har dock ansett att lagen fått andra konsekvenser än vad lagstiftaren (riksdagen) tänkt sig och att jag och många med mig ansett att detta inte bara varit olyckligt utan även fel. Jag skrev att ändring kan ske genom praxis (i praktiken en dom från HD) eller annars genom ändring av lagen

Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §, intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §, intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller en undersökningsenhet som avses i 6 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Information om verkställighete När den som inte är frihetsberövad genomgår en rättspsykiatrisk undersökning eller en läkarundersökning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. vid en enhet som avses i första stycket, ska 1 kap. 6 § andra stycket, 2 kap. 11 och 12 §§, 4 kap. 2 §, 3 § 1 och 4, 5-9 §§ och 10 § första. till häkteslagen (2010:611). Begrepp och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen. Förordningen gäller den som omfattas av 1 kap. 2 och 3 §§ häkteslagen (2010:611) samt, i fråga om bidrag enligt 29 §, intagna som förts över till en sjukvårdsinrättning eller e

3. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi, skattebefriade förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 16 nämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvår-den om att så har skett. Patientnämnden ska i fall som avses i 4 § underrättas när patienten enligt 18 § första stycket 3 har överklagat ett beslut av chefs-överläkaren om att den rättspsykiatriska vården inte ska upphöra, liksom nä

Dessutom kan i vissa fall lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. (häkteslagen) åberopas. Den som griper någon som misstänkt för brott kan tillämpa såväl bestämmelserna i 10§ polislagen som bestämmelserna om fängselbeläggning i häkteslagen digare lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall ( ) ersattes från och med av två nya lagar, lagen om psy- kiatrisk tvångsvård ( ) och lagen om rättspsykiatrisk vård ( )

Betänkande av Organisationsutredningen mot dopning En ny väg för arbetet mot dopning Stockholm 2011 SOU 2011:10 Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad. nalvården, 4 kap. 4 § och 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) behöver tillgripas, eller 2. det annars finns synnerliga skäl. Andra stycket gäller inte en begäran av rätten och inte heller en begäran av Statens institutionsstyrelse om efterforskning. 45a§ Kriminalvården ska vid en transport enligt 45 § tillämpa följande be Hämta hela dokumentet, i pdf- format, för att enkelt kunna läsa mer fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-vakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brott-mål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberö-vande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkän

12 I kapitel sex diskuteras hur den nya svenska lagstiftningen kring restriktioner vid häktning kommer ser ut när lagen träder i kraft efter årsskiftet och både proposition 2009/10:135 och Häktesutredningens slutsatser kommer att tas upp. I kapitel sju presenteras mina egna analyser och slutsatser som avslutning Kvalitetsbegreppet i lagstiftningen inom den mänskliga sektorn En översikt. on 15 сентября 201 Antalet expedierade § 7-intyg minskade med 17 ärenden under 2014 jämfört med 2013 (jfr tabell 1). Lagen om omvandling av fängelse på livstid reglerar hanteringen av ärenden där livstidsdömda hos rätten (Örebro tingsrätt) ansöker om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt straff

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny Barns och ungas rätt vid tvångsvård Förslag till ny LVU Del A Slutbetänkande av Utredningen om tvångsvård för barn och unga Stockholm 2015 SOU 2015:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst Jag skulle vilja veta hur man argumenterar för att denna lag är en jämställd lag och där könen är lika inför lagen? Jag kan inte förstå hur man vill ha jämställdhet i Sverige men samtidigt försvara en lag som inte ger mig rätt att välja en manlig visitation i t.ex. en säkerhetskontroll när kvinnorna får det per automatik När det gäller vissa tillfälliga frihetsberövande såsom anhållande och häkte finns häkteslagen som bland annat reglerar när man får företa vissa kontroll- och tvångsåtgärder mot en intagen. Lagen gäller bland annat den som är häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott (1 kap. 2 § p. 1 häkteslagen) fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-vakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-ning, i fråga om den som ärendet gäller, 5 Som svar på kvinnans anmälan förklarar Häktet Göteborg att det visserligen är en känslig åtgärd när en man visiterar en kvinna - men att det finns stöd i lagen. I detta fall har X (kvinnan) underkastats en kroppsvisitation enligt 4 kap. 4 § häkteslagen

Om den misstänkte vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård eller lagen om rättspsykiatrisk vård, behöver rätten dock endast inhämta utlåtande om de medicinska förutsättningarna från den chefsöverläkare som är ansvarig för vården. Lag (1991:2044) Av 4 kap. 2 § häkteslagen (2010:611) framgår att den som ska tas in i en förvaringslokal senast vid ankomsten ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande av otillåtna föremål, om det inte är uppenbart obehövligt Allmänna bestämmelser. 1 § Denna lag avser verkställighet av sluten ungdomsvård enligt 32 kap. 5 § brottsbalken. Verkställigheten av sluten ungdomsvård skall ske vid sådana särskilda ungdomshem som avses i 12 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga Häkteslagen, dels till Lagen om Rättspsykiatrisk Vård och naturligtvis Hälso-och sjukvårdslagen. Det finns 11 fast anställda läkare och fyra ST i rättspsykiatri vid enheten i Stockholm. Alla ST är redan specialister då Rättspsykiatri är en grenspecialitet till Psykiatri. Av Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatris

Häkteslagen 1kap +4 kap Flashcards Quizle

 1. 2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för 11.3 Förslaget till lag om ändring i häkteslagen
 2. alvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., lagen om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen.
 3. avskiljning etc. kan inte fattas eftersom häkteslagen inte är tillämplig inom ramen för den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten. Inte heller kan lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller LRV tillämpas om behov av avskiljning uppstår eftersom det vid denna tidpunkt ännu inte är fastställt om de

beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård. beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen. beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll. Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde. Registerutdra 1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen om misstankeregister. Misstankeregistrets innehåll: 2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter o myndighetsbefogenheterna i den då gällande häkteslagen. Häkteslagens (2010:611) bestämmelser om ordning och säkerhet fareslås åter igen göras tillämpliga vid Rättsmedicinalverkels (RMV) rättspsykiatriska undersökningsenheter. 6.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1991: 1137) om rättspsykiatrisk undersökning . Sa lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll). Likaså bör det övervägas att i 25 kap. rättegångsbalken införa en anmälningsskyldighet för Kriminalvården till antingen åklagare eller rätten för det fall den misstänkte missköter hemarresten eller områdesarresten eller villkor som ett sådant beslut har förenats med

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., 4. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervakning, i fråga om den som ärendet gäller, 5 Enligt 26 § lagen om behandling av häktade och anhållna m fl (häkteslagen) är bl a 20 § lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) tillämplig på häktade som förts över till en rättspsykiatrisk undersökningsenhet Varken den nuvarande eller den framtida häkteslagen anger någon åldersgräns som hinder för placering i häkte. En begränsning ligger dock i att den som inte har fyllt arton år enligt lagen om unga lagöverträdare häktas om det finns synnerliga skäl Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll eller lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Utkast till lagrådsremiss - PDF Free Downloa

 1. alvårdare ska få befogenhet att avvisa eller avlägsna obehöriga personer. Den nya lagen gör det också möjligt att kontrollera en intagen genom en elektronisk fotboja i samband med permissioner
 2. alvårdens sida på hur väntetiden kan kortas för att klienter som ska ut på anstalt
 3. - beslut enligt lagen om rättspsykiatrisk vård - beslut enligt fängelselagen eller häkteslagen - beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll Brottsdatalagen tillämpas för samtliga åtgärder, beslut eller dom i dessa fall. Det inkluderar bland annat förordnande av ett offentligt biträde. Registerutdra

Lagen om ordningsvakter Ordningsvaktsförordningen FAP 670-1 Polislagen Olaga diskriminering, diskrimineringslagen Annan relevant lagstiftning (t.ex. knivlagen, alkohollagen, (lag 1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker, offentlighets- och sekretesslag, lag o spegla lagstiftarens syfte med bestämmelsen och lagen. Det är inte endast viktigt för att den aktuella lagen ska uppfattas på korrekt sätt utan det är även grundläggande för att åstadkomma rättssäkerhet i samhället. Nyansrikedomen i språket kan därför ses som en rättssäkerhetsgaranti för medborgarna

Ny häkteslag - regeringen

Polislagen Ultimate Quiz - ProProfs Qui

(1982:763), lagen om rättspsykiatrisk vård och häkteslagen. Personer av olika kön, etnisk och nationell tillhörighet, kriminell bakgrund samt kroppslig och psykisk hälsa kan befinna sig på en avdelning samtidigt. Ett eventuellt mått på personalens förmåga att korrekt bemöta de intagna kan vara antalet incidente Enligt häkteslagen, En intagen som behöver hälso-och sjukvård ska enligt lagen undersökas av läkare, och ska vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen, 11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i.

Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 1 kap. 15 §, 8 kap. 18 a, 18 b och 19 a §§, 12 kap. 3 a, 14 a, 14 b och 15 a §§, 14 kap. 7 a §, samt när-mast före 12 kap. 14 a och 14 b §§ och 14 kap. 7 a § nya rubriker av följande lydelse. 1 kap. 15 § Ska det vid tillämpningen av denna lag göras en bedömning av o ändring i häkteslagen lämnar fakultetsstyrelsen endast en kommentar av redaktionell karaktär. Rätt till försvarare i straffrättsliga förfaranden Artikel 3.2 av direktivet anger den tidpunkt, från vilken en misstänkt eller tilltalad ska har rätt till tillgång till försvarare. Artikel 3.3 beskriver innebörden av rätten til 1.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1137) om 11.3.2 En tillämpning av häkteslagen vid Socialstyrelsens komplettering av e

Lagbevakning och lagefterlevnad Prova grati

 1. personer som är eller har varit engagerade i en näringsverksamhet som drivits på ett försvarligt och lojalt sätt. Stärkt rätt för misstänkta och tilltalade att få tillgång till sin försvarare Ändringar: Rättegångsbalken, lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och häkteslagen (2010:611) Beslutsunderlag: Prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s.
 2. HL Häkteslagen (2010:611) JO Justitieombudsmannen LUL Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) LVU Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) NJA Nytt Juridiskt Arkiv Prop. Proposition RB Rättegångsbalken (1942:740) RH Rättsfall från hovrättern
 3. Notera att lagen avser personer misstänkta för brott vilket innebär att de inte är dömda och således skall betraktas som oskyldiga tills motsatsen är bevisad (Justitiedepartementet, 2015). Statistik från JK (Justitiekanslern) visar att det under budgetåret 2015 gjordes 1979 anspråk p
 4. föremål som påträffats vid kroppsvisitation av patient vid intagning enligt 6 § lagen om psykiatrisk tvångsvård eller under sluten psykiatrisk tvångsvård enligt 23 § lagen om psykiatrisk tvångsvård och som är i form av egendom enligt 21 § eller, när det gäller en patient vars rätt att använda elektroniska.
 5. De materiella bestämmelserna i den föreslagna häkteslagen är i första hand tillämpliga på häktade. Därefter anges i särskilda bestämmelser på vilka andra personkategorier som lagen är tillämplig. Härvidlag följer den föreslagna lagen samma systematik som den nuvarande
 6. Regeringen föreslår i en promemoria att möjlighet till begränsning av elektronisk kommunikation för patienter inom rättspsykiatrin skrivs in lagen. Samtidigt ska det bli möjligt att kroppsvisitera även besökare till klinikerna. Men patienter ska även fortsatt ha rätt kunna hålla kontakt med andra personer
 7. alvård i anstalt (KvaL) beslutade KVN om vistelse utanför anstalten för intagna med en strafftid på lägst två år eller mer fram till år 2006. I 7 kap. 7 § BrB anges i vilka fall fängelsedömd fick överklaga övervakningsnämndens beslut

Documents and laws - Riksdage

SFS 1963:193 i lydelse enligt SFS 2017:140 Om verkställighet av böter m.m. 1 § I Danmark, Finland, Island eller Norge meddelad dom, varigenom dömts till böter eller förverkande av egendom eller i brottmål utdömts ersättning för rättegångskostnad, får på begäran verkställas här i riket Klienthandläggare Kriminalvården 2015 - nu 4 år. Göteborg, Sverige. Klienthandläggaren är direkt underställd kriminalvårdsinspektören och har i uppdrag att ansvara för det samlade klientarbetet vilket innebär utredning och beslutsfattande enligt lagen om kriminalvård i anstalt och häkteslagen 2 § Uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2001:617) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården och förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården ska undantas från gallring. Följande handlingar vilka ingår i journaler hos Kriminalvården ska bevaras. 1 (i förekommande fall på angivet medium). Man kan för övrigt jämföra häkteslagen i Finland, inte direkt med ryktet om sig att dalta med fångar, som i Häktningslag 2005/768 stadgar (kapitel 7 § 3) De häktade skall tillräckligt ofta ges tillträde till fängelsebiblioteket eller möjlighet att använda allmänna bibliotekstjänster

Restriktioner för häktade - Lund Universit

Den nya lagen är inte för mig en lag för hårdare kriminalvård, utan en lag som ställer rimliga krav på att t.ex. en del av den intagnes ersättning ska kunna tas i anspråk för betalning av hemresa när han eller hon ska utvisas, att Kriminalvården ska ha befogenhet att kontrollera fordon (sker redan idag, men är inte lagstadgat. med stöd av polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer förrän han tas i förvar i arrest. Enligt denna bestämmelse har polisen befogenhet att belägga frihetsberövade med fängsel i alla de situationer som åsyftas i häkteslagen, oberoende av den rättsliga grunden av frihetsberövande

Polislagen, Lob, Häktesl, Knivl, Skjutkungörelsen Mm

Harald Zaar 2017.12.20. Hej och tack för att du vänder dig till Juridik Till Alla med din fråga! Reglerna som besvarar frågan finns i lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV), lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och häkteslagen (HäktesL) - Om någon blir väldigt utagerande på ett häkte så har våra kriminalvårdare rätt enligt fängelse- eller häkteslagen att lägga dem i bälte. mycket tveksamt, om man ser till lagen. Lagen om ordningsvakter Ordningsvaktsförordningen FAP 692-1 Polislagen Olaga diskriminering, diskrimineringslagen Annan relevant lagstiftning (t.ex. knivlagen, alkohollagen, (lag 1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker, offentlighets- och sekretesslag, lag o Som en allmän utgångspunkt anges där att varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med ett frihetsberövande (1 kap. Det är godtagbart att en intagen ibland kan behöva vänta på att få besöka toaletten. 4 § häkteslagen).)

Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och

 1. 22 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 3 kap. 6 § häkteslagen (2010:611), 7 kap. 6 § fängelselagen (2010:610), 19 § andra stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. motivering till chefsöverläkares beslut om att övervaka försändelser från.
 2. Häkteslagen (2010:611) gäller bl.a. den som är intagen i en polisarrest för förvar (1 kap. 3 § 2). Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihetsberövandet (1 kap. 4 §)
 3. Förhållandet mellan fängelse- och häkteslagstiftningen respektive lagen om psykiatrisk tvångsvård, lagen om rättspsykiatrisk vård och, när det gäller häkteslagen, lagen om rättspsykiatrisk undersökning kommer att behandlas inom ramen för den översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen som pågår (dir. 2008:93 och.
 4. Prop. 2009/10:135 En ny fängelse- och häkteslagstiftning. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen

Befogenheter Vaktjäve

Väktarutbildning vu1 - en övning gjord av johannabergenstrale på Glosor.eu. även om väktaren befinner sig i en situation då våld kan vara befogat, ska väktaren använda våld och tvång först när andra medel är otillräckliga 4 § Innan beslut meddelas enligt 9 § lagen (1970:375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge för verkställighet av beslut om vård eller behandling ska Polismyndigheten, om informationen inte är tillgänglig inom myndigheten, skyndsamt inhämta besked från den utländska myndigheten om det utländska beslutets innehåll. Som klienthandläggare ansvarar du för handledning av kontaktmän och vidareutveckling av kontaktmannaskapet. Du är också ansvarig för utvecklingen av kvaliteten i klientens verkställighetsplan. Arbetet innebär även utredning och beslutsfattande enligt lagen om kriminalvård i anstalt och häkteslagen Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning. 5. uppl. Norstedts juridik. (334 sid.) (Nödvändigt för läkarna med senaste upplagan; andra utredarkategorier kan klara sig utmärkt med näst senaste.) Hedlund Thulin, K. 2008. Lika i värde och rättigheter - om mänskliga rättigheter. Norstedts juridik. (270 sid. undersökningsenheten har man lagligt sett att förhålla sig dels till Häkteslagen (2010:611), dels till Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård och naturligtvis även till Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns sju fast anställda överläkare läkare och fyra ST-läkare i rättspsykiatri vid enheten i Göteborg

Kritik mot Kriminalvården, häktet Malmö, för behandlingen av

De största förändringarna är att lagen om offentligt upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) ersätts med två nya lagar och att en helt ny lag om upphandling av bygg- och tjänstekoncessioner (LUK) träder i kraft I Sveriges häkten och anstalter gäller lagen om religionsfrihet vilket också framkommer i Häkteslagen (2 kap. 10 § HäL) och i Fängelselagen (4 kap. 4 § FäL) där det lyder: En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva sin religion. I Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt § 15 stå

Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om häkt

Alkoholutandningsprov, Lag om (1976:1090). UPPHÄVD. Allmän försäkring, lagen (1962:381) om - AFL. UPPHÄVD. Arbetslöshetsförsäkring, Lagen (1997:238) o Häkteslagen Häkteslag (2010:611). kap. kapitel LSU Lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll MIG Migrationsöverdomstolens prejudikatinsamling Migrationsverkets handbok Migrationsverkets handbok för migrationsärenden MiÖD Migrationsöverdomstolen OSL Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Prop. Propositio

Zalli Bagge - SIUS-konsulent - Arbetsförmedlingen LinkedI

Nej, nej, nej. Etnojustis där några är mera lika inför lagen än andra är avskyvärd. Skrivningen i P23-Y06 är ett grovt övertramp. Inför lagen skall vi alla vara individer. Att dela in människor i grupper är något för forskningen och delvis för politiken. Men rättsväsendet måste hållas rent från sådant 2 § Uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2001:617) om behandling av person-uppgifter inom kriminalvården och förordningen (2001:682) om behandling av person-uppgifter inom kriminalvården ska undantas från gallring. Följande handlingar vilka ingår i journaler hos Kriminalvården ska bevaras²( i förekom-mande fall på angivet. Söker du efter Svensk lag 2011 av Per Henrik Lindblom? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den levereras direkt hem i brevlådan Vissa skyddsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses verksamhet. Promemorians huvudsakliga innehåll. I promemorian lämnas förslag till bestämmelser i fråga om så kallade.

populär: